اطعام مؤمن

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : اطعام مؤمن
کلید واژه : اطعام امام سجاد علیه السلام