اتصال روح مؤمن به روح خدا

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : اتصال روح مؤمن به روح خدا
کلید واژه : روح مؤمن