زهد و حکمت

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : زهد و حکمت
کلید واژه : حکمت دنیا زهد