آیا بیهوده آفریده شده ایم؟

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : آیا بیهوده آفریده شده ایم؟
کلید واژه : تفکر هدف