انفاق

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سرزمين قيامت سراسر (گرما) آتش است، مگر سايه مؤمن؛ زيرا كه صدقه اش بر او سايه مى افكند.

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه يك درهم در راه خدا بدهد، خداوند برايش هفتصد ثواب مى نويسد.

امام على عليه السلام : به راستى كه هزينه كردن اين مال در راه طاعت خدا بزرگترين نعمت است و خرج كردن آن در راه معاصى او بزرگترين محنت (رنج).

امام على عليه السلام : خوشا كسى كه زيادى مال خويش را انفاق كند و جلوى زياده گويى خود را بگيرد.

امام على عليه السلام : خوشا آنكه خود را خوار انگاشت و درآمدى (عملى) پاك و نهادى سالم و شايسته و اخلاقى نيكو يافت و زيادى مال و ثروتش را انفاق كرد و زبانش را از زياده گويى نگه داشت.

امام على عليه السلام : شما به انفاق كردن آنچه به دست آورده ايد محتاجتريد تا به دست آوردن آنچه گرد مى آوريد.

امام على عليه السلام : راستى كه شما به دادن [يا : پاداشِ ]آنچه عطا مى كنيد نيازمندتريد تا نياز فقير به آنچه از شما مى گيرد.

امام على عليه السلام : سودى كه شما از آنچه بخشيده ايد مى بريد بيشتر از سودِ كسى است كه با خواهش از شما چيزى به او مى رسد.

امام على عليه السلام : صدقه، نزد خداوند بارور مى شود.

امام باقر عليه السلام : چيزى عطا مكن براى اينكه در قبال آن مقدار بيشترى طلب كنى.

امام صادق عليه السلام : ملعون است، ملعون كسى كه خداوند مالى به او ببخشد و او از آن مال صدقه اى ندهد.