آنچه بر ساقى سزاوار است

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آب دهنده گروه، بايد آخر از همه آب بنوشد .

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مهتر گروه، خدمتگزار آنهاست و آب دهنده آنها، آخر از همه آب مى نوشد .