سخنان برگزيده

امام هادى عليه السلام :هر كس از خدا فرمان ببرد ، از او فرمان برند .

امام هادى عليه السلام :عاقّ [والدين] ، نادارى در پى دارد و به خوارى مى كشاند .

امام هادى عليه السلام :خشم بر كسى كه اختيارش به دست تو نيست ، نشانه ناتوانى و بر آن كه اختيارش به دست تو است ، مايه سرزنش است .

امام هادى عليه السلام : هر كه بذر خوبى بكارد ، شادمانى بدرود و هر كه تخم بدى بيفشاند ، پشيمانى مى درود .

امام هادى عليه السلام :آن كه از خودش راضى شود ، ناراضيان از او فراوان شوند .