دروغگويى تاجر

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :سه نفرند كه خداوند به آنها نظر نمى كند : ··· و كسى كه از كالاى خود تبليغ دروغ كند.