جامه ادب

امام على عليه السلام :ادب، جامه هايى نو است.

امام على عليه السلام :دانش، ميراثى ارجمند است و آداب، جامه هايى نو.

امام على عليه السلام :زيور شما ادب است.

امام على عليه السلام :هر كه شيفته ادب شد، خود را آراست.

امام على عليه السلام :[براى آدمى] هيچ جامه اى زيبنده تر از ادب نيست.

امام على عليه السلام :[براى آدمى] هيچ زيورى زيبنده تر از ادب نيست.