ارزش عقل و انديشه

هيچ ثروتى سودمندتر از عقل و خِرد نيست .