احادیث امام جواد علیه السلام

امام جواد عليه السلام :روزگار رازهاى نهان را بر تو آشكار مى كند .

امام جواد عليه السلام :من از نهان و آشكار شما و فرجامى كه به سوى آن مى رويد ، آگاه ترم .

امام جواد عليه السلام :بدان كه از ديد خداوند پنهان نيستى ، پس بنگر چگونه اى .

امام جواد عليه السلام :هر كه كار زشتى را نيك بشمارد ، در آن كار شريك است .

امام جواد عليه السلام :آن كه به غير خداوند روى آورد ، خداوند به همو واگذارش كند .

امام جواد عليه السلام :آن كه از هواى نفس خود پيروى كند ، آرزوى دشمنش را برآورده است .

امام جواد عليه السلام :شتاب مكن تا برسى يا نزديك شوى .

امام جواد عليه السلام :در ظاهر ، دوست خدا و در باطن ، دشمن خدا مباش .

امام جواد عليه السلام :تأخير در توبه كردن فريب خوردن است .

امام جواد عليه السلام :آن كه سازش و مدارا را ترك كند ، ناگوارى به او روى آورد .