کتابخانه احادیث شیعه

عوامل نجات بخش

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در سفارش به على عليه السلام ـ فرمود : اى على! سه چيز، درجه است و سه چيز كفّاره و سه چيز هلاكت بار و سه چيز نجات بخش : ··· و آن نجات بخش ها عبارتند از : ترس از خدا در آشكار و نهان، ميانه روى در توانگرى و تهيدستى و حق گويى در خشم و خشنودى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه چيز نجات بخش است : رعايت عدالت در حال خشم و خشنودى، ميانه روى در توانگرى و تهيدستى و ترس از خدا در نهان و آشكار.
نمایش منبع
المحاسن : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : سه چيز عامل نجات است و سه چيز عامل هلاكت. عرض كردند : اى رسول خدا! عوامل نجات كدام است؟ فرمود : ترس از خداوند در نهان به نحوى كه گويى او را مى بينى؛ زيرا اگر تو او را نمى بينى او قطعاً تو را مى بيند و مراعات عدالت (حقيقت) در حال خشنودى و خشم و ميانه روى در توانگرى و تهيدستى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سبكباران نجات يافتند و گران باران به هلاكت افتادند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه چيز نجات بخش است : زبانت را نگه دارى، بر گناهت بگريى و در خانه ات بنشينى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بسى خردمند كه وظيفه خويش را از خدا فرا مى گيرد، اما در نظر مردم حقير است و از زيبايى ظاهرى بى بهره و فردا[ى قيامت ]نجات مى يابد و چه بسيار آدم هاى خوش صحبتِ زيباروىِ بلند مرتبه كه فرداى قيامت به هلاكت در مى افتند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن انسانى (بنده اى) كه سخن حكيمانه اى شنيد و آن را به گوش گرفت و به راه راست خوانده شد و بدان نزديك گشت و كمربند راهنمايى را گرفت و نجات يافت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصيت به فرزند بزرگوارش امام حسن عليه السلام ـ نوشت : بدان اى فرزندم كه هيچ كس چون رسول خدا صلى الله عليه و آله از خداى سبحان خبر نداده است. پس او را به عنوان پيشرو و پيشواى خود به سوى نجات بپذير.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند را ـ كه نعمت هايش ارجمند و بى شمار است ـ همواره در هر برهه اى و در هر دوره اى از فترت (فاصله ميان ظهور دو پيامبر) بندگانى بوده كه در درون انديشه هايشان با ايشان راز مى گفته است··· اينان به منزله راهنمايان در بيابان (قلب ها) هستند. آنكه راه راست را بپيمايد او را در پيمودن آن راه مى ستايند و به نجات و رستگارى بشارتش مى دهند و آنكه به راست و چپ كج شود راهى را كه در پيش گرفته است نكوهش مى كنند و او را از هلاكت برحذر مى دارند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى مردم! امواج فتنه ها را با كشتى هاى نجات بشكافيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با حق باشيد تا نجات با شما باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نجات و رهايى با ايمان همراه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نجات و رستگارى در سه چيز است : پايبندى به حقّ، دورى از باطل و سوار شدن بر مَركب جدّيت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در ترغيبِ بى اعتنايى به دنيا ـ فرمود : زمانى فرا مى رسد كه هيچ كس در آن زمان نجات نمى يابد، مگر مؤمن گمنام و بى نام و نشانى كه اگر [در جمعى ]حاضر باشد كسى او را نمى شناسد و اگر [از جمعى ]غايب باشد كسى به جستجويش برنمى آيد. اينان چراغ هاى هدايتند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردم سه دسته اند : عالم ربّانى، علم جويى كه در راه نجات و رستگارى است و فرو مايگانى كه اين سو و آن سو مى روند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در وصف اسلام ـ فرمود : خداوند آن را براى كسى كه بدان چنگ در زند مايه امن و امان ، براى كسى كه بدان در آيد (فرا گيرد) مايه سلامت و براى كسى كه تصديقش كند موجب نجات قرار داد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به كتاب خدا چنگ زنيد كه ريسمانى محكم است و نورى روشنگر و شفا بخشى سودمند و آبى تشنگى زدا و براى آن كه بدان چنگ زند، مايه مصونيت از خطاست و براى آن كه بدان بياويزد موجب رهايى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دين را پناهگاه خود گردان و عدالت را شمشير خويش، تا از هر بدى برهى و بر هر دشمنى چيره آيى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر خواهان نجات هستيد، غفلت و سرگرمى را دور افكنيد و به كوشش و جدّيت چنگ زنيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رَستن با راستى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه تنهايى گزيند، رهايى يابد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از آنچه كه تو برايش باقى نمى مانى [يعنى دنيا ]چيزى را كه برايت باقى مى ماند [يعنى كار خير و ثواب ]برگير و براى سفر خويش آماده شو و چشم به آذرخش رهايى بدوز و جهاز بر پشت اشتران چالاك ببند.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : نزد امير المؤمنين عليه السلام رفتم . ديدم ، بر اثر ضربت ابن ملجم در حال جان دادن است. بيتابى كردم. به من فرمود : چرا بيتابى مى كنى؟ عرض كردم : با اين حالى كه از شما مشاهده مى كنم چگونه بيتابى نكنم؟!
فرمود : نمى خواهى چهار خصلت به تو بياموزم كه اگر آنها را مراعات كنى به نجات دست يابى و اگر فرو گذارى هر دو سراى را از دست دهى؟ فرزندم، هيچ ثروتى بزرگتر از خرد نيست و هيچ فقرى چون نادانى نيست و هيچ تنهايى و وحشتى بدتر از خودپسندى نيست و هيچ عيشى خوشتر از خوش خويى نيست.
نمایش منبع
امام حسين عليه السلام : بر رسول خدا صلى الله عليه و آله وارد شدم اُبىّ بن كعب هم آنجا بود. رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود : خوش آمدى اى ابا عبد اللّه ! اى زيور آسمان ها و زمين. اُبىّ به ايشان عرض كرد : اى رسول خدا! چگونه ممكن است كسى جز شما زيور آسمان ها و زمين باشد؟ پيامبر به او فرمود : اُبىّ، سوگند به آنكه مرا به حق به پيامبرى برانگيخت، حسين بن على در آسمان بزرگتر و با عظمت تر از زمين است؛ زيرا در سمت راست عرش نوشته شده است: او چراغ هدايت و كشتى نجات است.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : سه چيز نجات دهنده مؤمن است : نگه داشتن زبانش از مردم و از غيبت كردن آنها، مشغول شدن به آنچه براى آخرت و دنيايش سودمند است و بسيار گريستن بر گناهانش.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : رهيده ترين شما از عذاب خدا، ترسانترين شما از خداست.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : عوامل نجات بخش عبارتند از : اطعام كردن، سلام گفتن به همگان و نماز خواندن در شب هنگامى كه مردم خفته اند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469