کتابخانه احادیث شیعه

بزرگوارى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بزرگوارى مرد، دين اوست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به سؤال از بزرگواران ـ فرمود : [اهل] مجالس يادِ خدا در مساجد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با خوشرويى و نيكوكارى آدمى است كه بزرگوارى او معلوم مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى، تحمّل كردن گناه و تقصير [و انتقام نكشيدن از آن ]است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى، نيكو شكيبايى كردن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى، به دوش كشيدن بار تاوانها[ى مردم] است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى، مقدم كردن آبروست بر دارايى؛ پستى، مقدم كردن دارايى است بر [جلب محبّت ]مردم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى، بي دريغ بخشيدن است و به انجام رساندن وعده.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى، جلو گرفتن زبان است و بذل احسان.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى، در حقيقت، دورى كردن از گناهان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى، داشتن منش نيكو و دورى كردن از پستى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هواى نفْست را مهار كن و با نفْس خود به آنچه بر تو روا نيست بخيل باش؛ زيرا بخل ورزيدن بر نفْس، حقيقت كَرم و بخشندگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى، نتيجه بلند همّتى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه براى خود كرامت قائل باشد، خواهشهاى نفسانى اش در نظر او خوار آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه براى خود كرامتى قائل باشد، دنيا در نظرش كوچك آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نرمخويى، از بزرگوارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وفادارى به پيمانها، از بزرگوارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از بزرگوارى انسان است، گريستن او بر زمان از دست رفته اش و اشتياق او به زادگاهش و نگهدارى دوستان ديرينه اش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى و كرم، مهر انگيزتر از خويشاوندى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيكو خصلتى است بزرگوارى نمودن.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به اين پرسش كه بزرگوارى چيست؟ ـ فرمود : دَهِش پيش از خواهش و اطعام كردن در قحطى.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : بزرگوارى، احسان كردن داوطلبانه است و دَهِش پيش از خواهش.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سه چيز نشانگر بزرگوارى آدمى است: خوش خويى، فرو خوردن خشم و فروهشتن چشم.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469