کتابخانه احادیث شیعه

135. ترقّى و تنزّل

كسى كه خواهان عزّت است (بايد از خدا بخواهد چرا كه) تمام عزّت ازآنِ خداست. سخنان پاكيزه به سوى او صعود مى كند و عمل صالح را بالا مى برد و كسانى كه با حيله و مكر، كارهاى بد مى كنند، عذابى سخت خواهند داشت و مكر آنان نابود مى شود (و به جايى نمى رسد).
نمایش منبع
خداوند، اختيار همه كارها را به مؤمن داده، اما اين اختيار را به او نداده است كه ذليل باشد. مگر نشنيده اى كه خداى تعالى مى فرمايد: «عزّت، از آن خدا و رسولش و مؤمنين است»؟ پس، مؤمن، عزيز است و ذليل نيست. [در ادامه ]فرمودند: مؤمن، از كوه محكم تر است؛ زيرا از كوه با ضربات تيشه كم مى شود اما با هيچ وسيله اى از دين مؤمن نمى توان كاست.
نمایش منبع
قرآنى كه بر پيامبر نازل شد... عزّتى است كه هوادارانش شكست نمى خورند ... .
نمایش منبع
بدانيد كه هر كس با مردم منصفانه رفتار كند، خداوند، جز بر عزّت او نيفزايد.
نمایش منبع
خداى تعالى هر روز مى فرمايد: من، پروردگار عزيز شما هستم، پس هر كس خواهان عزّت دو جهان است بايد كه از خداى عزيز اطاعت كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461