کتابخانه احادیث شیعه

114. كنكور الهى

بدانيد كه اموال و فرزندان شما، وسيله آزمايش (شما) هستند و (براى كسانى كه از عهده امتحان برآيند) پاداش عظيمى نزد خداست.
نمایش منبع
خداوند، هرگاه خير ملّتى را بخواهد آنان را گرفتار مى كند.
نمایش منبع
هر چه گرفتارى و امتحانْ بزرگ تر باشد، پاداش [آن] بيشتر است. مگر نمى بينيد كه خداى سبحان از زمان آدم ـ صلوات اللّه عليه ـ تا آخرين نفر از مردم اين جهان را با سنگ هايى كه ضرر و نفعى نمى رسانند و نمى بينند و نمى شنوند، آزمود و آن سنگ ها را خانه حرمت خود ساخت؛ خانه اى كه آن را وسيله قيام مردم قرار داد ...؟! خداوند، بندگانش را با انواع سختى ها امتحان مى كند و با رنج ها و كوشش هاى گوناگون، به بندگى وادارشان مى سازد و آنها را با امور ناخوشايند، مى آزمايد تا خودبزرگ بينى را از دل هايشان بيرون كند و فروتنى را در جان هايشان ساكن سازد و اين را درى گشوده به سوى لطف و بخشش خود و وسيله اى آماده براى گذشت و آمرزش خويش قرار دهد.
نمایش منبع
مرد، سرپرست خانواده است و درباره آنان از او سئوال مى شود و زن، سرپرست خانه شوهرش و فرزندان اوست و درباره آنان از وى سئوال مى شود.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461