کتابخانه احادیث شیعه

110. الگوى زنان

مردان سرپرست زنانند، به دليل آن كه خداوند بعضى را بر بعضى ديگر برترى داده و به دليل آن كه از اموالشان خرج [زنان] مى كنند. پس زنانِ درستكار، فرمانبردارند ... .
نمایش منبع
شوهرت را اطاعت كن تا خير دنيا و آخرتت كفايت شود و به پدر و مادرت نيكى كن تا خير خانه ات زياد شود.
نمایش منبع
هيچ شفاعت كننده اى براى زن نزد پروردگارش نجات بخش تر از رضايت شوهرش نيست.
نمایش منبع
بهترين زنانتان، زن زايا، بسيار مهربان و پاك دامن است كه نزد خويشاوندان خود عزيز باشد و در برابر شوهرش فروتن و مطيع، خود را براى شوهرش بيارايد و از غير او بپوشاند، سخن شوهرش را بشنود و فرمان او را اطاعت نمايد و چون شوهرش با او خلوت كند، خود را در اختيار او قرار دهد.
نمایش منبع
هر زنى كه شوهرش را آزار دهد، اگر تمام عمرش را روزه بگيرد و شب ها عبادت كند و بنده ها آزاد نمايد و مال ها در راه خدا انفاق كند، خداوند، هيچ نماز و كار نيكى را از او نمى پذيرد، تا آن گاه كه به شوهرش كمك كند و او را از خود راضى نمايد وگرنه آن زن، اولين كسى است كه به جهنم مى رود. سپس فرمودند: مرد، هم اگر همسر خود را اذيت كند يا به او ظلم نمايد، چنين گناه و عذابى خواهد داشت.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465