کتابخانه احادیث شیعه

دشمن ترينِ مردم در نزد خدا

رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ مردم در نزد خدا و دورترينشان در منزلت نزد او ، پيشواى ستمكار است .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : از جمله دشمن ترينِ آفريدگان در نزد خدا ، كسى است كه ايمان آورده و سپس كفر ورزيده است .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ كسان در نزد خدا ، دشمنِ كينه توزِ ستيزه گر است .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ مردم نزد خداوند عز و جل كسى است كه به ناحق ، پشتِ مسلمانى را برهنه كند [و بر آن تازيانه زند] .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ مردم نزد خداوند عز و جل كسى است كه به ناحق ، پشت مسلمانى را برهنه كند [و بر آن تازيانه زند] و كسى است كه به ناحق ، آن را كه او را نزده است ، بزند يا آن را [كه مرتكب قتلى نشده است] حديث بكشد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ مردم نزد خداوند ، سه تن هستند : ملحد در حرم خدا ؛ كسى كه در اسلام ، در پىِ سنّتى جاهلى است ؛ و كسى كه در پىِ ديگرى است تا به ناحق ، خونش را بريزد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله ـ به نقل از جبرئيل، از خداوند متعال ـ : دشمن ترينِ آفريدگان، در نزد من ، كسى است كه خود را همانند من پندارد و مدّعى پروردگارى[اى مانند ]من شود . پس از او دشمن ترينشان در نزدم ، كسى است كه خود را همانند محمّد صلي الله عليه و آلهپندارد و به نزاع با پيامبرى او بپردازد و خود، مدّعى آن گردد. پس از او دشمن ترينشان در نزدم ، كسى است كه خود را همانند جانشين محمّد پندارد ... و دشمن ترينشان پس از اين مدّعيان ـ كه خود را آماج خشم من ساخته اند ـ كسى است كه به كردار اين مدّعيان ، خشنود باشد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن تر از قارى [قرآنِ] متكبّر ، نزد خدا نخواهى يافت .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : از دشمن ترينْ قاريان [قرآن در نزد خداوند] ، كسانى هستند كه به ديدار حاكمان مى روند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ بندگان در نزد خداوند عز و جلكسى است كه نسبت به خانواده اش بخل ورزد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ بندگان در نزد خداوند ، خبيث گزافه كارى است كه از مال و فرزندش خيرى به كسى نمى رسد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ آفريدگان در نزد خداوند ، سه تن هستند : كسى كه در روز ، بسيار مى خوابد و در هيچ پاره اى از شب به نماز نمى ايستد ؛ كسى كه بسيار مى خورد ، امّا به هنگام خوردن ، نام خدا را نمى برد و او را نمى ستايد؛ و كسى كه بدون [موجبات ]شگفتى ، بسيار مى خندد ؛ زيرا خنديدنِ بسيار ، دل را مى ميراند و فقر به بار مى آورد .
نمایش منبع
جامع الأحاديث : پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود : «هان ! شما را از دشمن ترينِ آفريدگان در نزد خداوند متعال ، باخبر سازم ؟».
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا !
فرمود : «كسانى كه با زنان همسايگانِ خويش ، زنا مى كنند» .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ مردم در نزد خداوند ، كسى است كه به خاطرِ زبانش از او بترسند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترين شما در نزد خداوند ، سخن چينان هستند كه ميان برادران ، جدايى مى افكنند و براى بى گناهان، لغزش مى تراشند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ مردم در نزد خداوند متعال ، كسى است كه كار بد مؤمن را سرمشق قرار مى دهد؛ امّا كار نيكش را سرمشق قرار نمى دهد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ مردم نزد خداوند عز و جلكسى است كه لباسش از كردارش بهتر باشد ؛ لباسش لباسِ پيامبران باشد و كردارش كردارِ جبّاران !
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هشت تن هستند كه در روز قيامت ، دشمن ترين كسان در نزد خداوند خواهند بود : دروغگويان ؛ مستكبران؛ كسانى كه كينه برادرشان را در سينه نگه مى دارند و چون آنان را ببينند برايشان سوگند مى خورند [كه دوستشان دارند] ؛ كسانى كه چون به سوى خدا و پيامبرش خوانده شوند ، درنگ مى كنند و كُندى مى نمايند و چون به سوى شيطان و كارهايش خوانده شوند ، مى شتابند ؛ كسانى كه هرگاه آزمندى دنيا برايشان جلوه گر شود ، آن را با سوگندهايشان ، براى خود حلال مى شمرند ، گرچه بدان حقى نداشته باشند ؛ سخن چينان ؛ تفرقه اندازان در ميان برادران؛ و كسانى كه براى بى گناهان ، لغزش مى جويند و مى تراشند . خداى رحمان عز و جلاينان را پليد مى شمارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ خلق در نزد خداوند عز و جلعالِمى است كه به ديدار كارگزاران [حكومت ستمكار ]مى رود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دشمن ترينِ بندگان در نزد خداوند سبحان ، عالِم متكبّر است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دشمن ترين خلقِ خدا در نزد خدا ، كسى است كه دانش را به صورت پراكنده از جاهلانى شب كور و اوباشى فتنه جو ، گرد آورده است . در نتيجه ، نسبت به هدايتى كه از سوى پروردگارش برايش آمده ، كور است و از سنّت پيامبرش گم راه است و مى پندارد كه حق ، همان است كه در نوشته هاى او موجود است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دو تن هستند كه از دشمن ترينِ خلق در نزد خدايند :
آن كه خداوند ، او را به خود وا گذاشته است و در نتيجه ، از راه راست منحرف شده ، شيفته سخنى بدعت آميز گشته و دلبسته روزه و نماز شده است . پس او مايه فريفتگى فريب خوردگان است و از راه هدايتِ پيشينيان خود ، گم راه گشته و گم راه كننده كسى است كه در زمان حياتش و پس از مرگش از او پيروى كند و باركشِ گناهان ديگران و در گروِ گناه خود است.
و ديگرى آن كه جهلى از مردمان جاهل ، گرد آورده و راهى تاريكى هاى فتنه است . مردم نمايان ، او را عالم ناميده اند ، حال آن كه حتّى يك روز نيز در فضاى علم ، به سلامتْ نزيسته است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از دشمن ترينِ مردم در نزد خداوند متعال ، بنده اى است كه خداوند ، او را به خود وانهاده و او از راه راست ، منحرف شده است و بى راهنما پيش مى رود . اگر براى كِشتِ دنيا خوانده شود ، دست به كار مى شود و اگر براى كِشتِ آخرت خوانده شود ، تنبلى مى كند؛ گويى آنچه انجام داده ، بر او واجب است و آنچه در آن سستى كرده ، از او برداشته شده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دشمن ترينِ آفريدگان در نزد خداوند ، غيبت كننده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : منفورترينِ بندگان در نزد خداوند سبحان ، كسى است كه جز در انديشه شكم و شرمگاهش نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دورترين آفريدگانِ از خداوند متعال ، دولتمند بخيل است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : منفورترينِ بندگان در نزد خداوند ، فقيرِ متكبّر ، پيرِ زناكار و عالمِ بدكار است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دشمن ترينِ آفريدگان در نزد خداوند متعال ، شخص نابخرد است ؛ زيرا او را از آنچه بدان بر خلقش منّت نهاده ، يعنى عقل ، محروم ساخته است .
نمایش منبع
امام سجاد عليه السلام : خداوند متعال به دانيال عليه السلام وحى كرد : «دشمن ترين بندگانم در نزد من ، نادانى است كه حقّ عالمان را سَبُك مى شمارد و از پيروى آنان ، تن مى زند» .
نمایش منبع
امام سجاد عليه السلام : هان ! دشمن ترين مردم در نزد خدا ، كسى است كه سنّت امامى را سرمشق خود قرار مى دهد ، امّا كردارش را سرمشق خود قرار نمى دهد .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : موسى عليه السلام گفت : دشمن ترين بندگانت نزدت كيست ؟
فرمود : «آن كه در شب ، مردارى بد بوست و در روز ، بيكاره» .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : هيچ كس در نزد خداوند عز و جلدشمن تر از كسى نيست كه نسبت به عبادت خدا تكبّر مى ورزد و از درخواست آنچه نزد خداست ، تن مى زند (دعا نمى كند) .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند عز و جل كسى را كه در نزدش دشمن تر از احمق باشد ، نيافريد؛ زيرا وى را از عقل، محروم ساخت كه محبوب ترين چيز در نزد اوست .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : چون موسى عليه السلامبر بالاى طور رفت ، پروردگارش را خواند و گفت : پروردگارا ! دشمن ترين آفريدگان در نزدت كيست ؟
فرمود : «كسى كه مرا متّهم مى دارد» .
پرسيد : آيا از آفريدگانت ، كسى هست كه تو را متّهم بدارد ؟
فرمود : «آرى . كسى كه از من خير مى طلبد كند و من برايش خيرى برمى گزينم و برايش سرنوشتى رقم مى زنم كه خيرش در آن است و باز مرا متّهم مى دارد» .
نمایش منبع
المحاسن ـ به نقل از عثمان بن عيسى ، به نقل از يكى از راويان شيعه ـ : از امام صادق عليه السلامپرسيدم : دشمن ترينِ خلق در نزد خداوند كيست ؟
فرمود : «كسى كه خدا را متّهم مى دارد» .
پرسيدم : مگر كسى خدا را متّهم مى دارد ؟
فرمود : «آرى . آن كه از خداوند ، خيرخواهى مى كند و چون خير با سختى و به صورت ناخوشايندِ او برايش پديدار شد ، خشمگين مى شود . اين همان كسى است كه خدا را متّهم مى دارد» .
نمایش منبع
حلية الأولياء ـ به نقل از وَهْب بن مُنَبّه ـ : داوود عليه السلامگفت : پروردگارا ! دشمن ترينِ بندگانت در نزدت كيست ؟
فرمود : «بنده اى كه در كارى از من خيرخواهى كنَد و من برايش خيرى برگزينم؛ امّا او بدان خشنود نگردد» .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام: :

إن جَعَلتَ دِينَكَ تَبَعاً لدُنياكَ أهلَكتَ دينَكَ ودُنياكَ وكُنتَ في الآخرةِ مِن الخاسِرينَ، إن جَعَلتَ دُنياكَ تَبَعاً لِدينِكَ أحرَزْتَ دِينَكَ ودُنياكَ وكُنتَ في الآخرةِ مِن الفائزينَ؛

اگر دينت را تابع دنيايت كنى، دين و دنيايت، هر دو را از بين برده‏ اى و در آخرت از زيانكاران خواهى بود، اما اگر دنياى خود را تابع دينت كنى دين و دنيايت، هر دو را به دست آورده‏ اى و در آخرت از رستگاران خواهى بود.

غرر الحكم : 3750 ـ 3751

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465