ناسزا گو و طعنه‌زننده دشمن خدا

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : ناسزا گو و طعنه‌زننده دشمن خدا
کلید واژه : طعنه زننده ناسزا