توفیق و تلاش

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : توفیق و تلاش
کلید واژه : امام رضا علیه السلام تلاش توفیق