خوشرفتاری با همسایه

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : خوشرفتاری با همسایه
کلید واژه : آبادانی امام صادق علیه السلام خوش‌رفتاری عمر همسایه